Stanko Kostanjevec

Stanko Kostanjevec is a film editor and mentor, who worked on Spran (2018), Ekspres, ekspres (1997) and Kavarna Astoria (1989).
Awards 4 awards

Editing (24)

mentor
(editing)
mentor
(editing)
mentor
(editing)
mentor
(montaža)
mentor
(editing)
mentor
(za montažo)
mentor
(za monatžo)
mentor
(editing)
mentor
(za montažo)
mentor
(za montažo)
mentor
(za montažo)
mentor
(za montažo)
mentor
(editing)
mentor
(editing)
mentor
(editing)