SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA »BAZA SLOVENSKIH FILMOV«

Datum: 28. 02. 2023

1.UVOD

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse obiskovalce in uporabnike spletnega portala »Baza slovenskih filmov«, ki je dostopen na naslovu https://bsf.si (v nadaljevanju: BSF) ter za vse posamezne dele tega portala, kot so razdelki, podstrani in drugo, razen če je pri posamezni vsebini izrecno določeno drugače.

Za dostop do storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del poleg teh splošnih pogojev uporabe veljajo še posebni pogoji za ogled in izposojo avdiovizualnih del, ki so dostopni na: https://bsf.si/sl/pogoji-uporabe/.

Upravitelj te spletne strani je Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture, Veselova 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod Filmoteka).

Z uporabo spletnega portala BSF (t.j. z brskanjem, odpiranjem povezav, branjem vsebin, ipd.) se šteje, da obiskovalci in uporabniki portala BSF soglašajo s temi pogoji uporabe. Zavod Filmoteka si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli spremeni tako, da spremenjeno različico objavi na spletnem portalu BSF in objavi obvestilo o spremembi. Spremembe splošnih pogojev od dne objave obvestila o spremembi zavezujejo vse uporabnike portala.

2.SPLETNI PORTAL BSF

Spletni portal BSF je izobraževalno-raziskovalni projekt, namenjen elektronskemu dostopanju do celovitega pregleda in arhiva slovenske filmske produkcije in filmske produkcije, pri kateri so sodelovali slovenski filmski ustvarjalci, vključno z besedili, fotografijami, avdiovizualnimi deli in drugimi vsebinami, ki so dostopne na spletnem mestu https://bsf.si.

Nekatere vsebine (zlasti podatki, informacije, fotografije, preglednice ipd.) so na spletnem portalu dostopne brezplačno in brez omejitev. Za dostop ali uporabo drugih vsebin (npr. ogled in izposoja avdiovizualnih del) pa veljajo posebni pogoji. Uporabniki o dolžni prebrati vse vidne oznake in pred vsakršno uporabo vsebin, ki so dostopne na spletnem portalu BSF, preveriti pod kakšnimi pogoji smejo dostopati do njih in kako (na kakšen način in v kakšnem obsegu) jih smejo uporabljati.

3.PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebine spletnega portala BSF in vsebine posamezne spletne strani tega portala so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Ur. l. RS, št. 21/95 in spr.) ali kot drugi predmeti varstva s pravicami intelektualne lastnine.

Zavod Filmoteka si v največji možni meri prizadeva za spoštovanje avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine in zato ob vsakršni objavi navaja vir in avtorstvo dela oziroma imetništvo pravic, če je to navedeno v viru, iz katerega se črpajo vsebine objav. Vsebine, na katerih so avtorske pravice že potekle in so v prosti uporabi, so na portalu BSF izrecno označene.

V primeru, ko Zavodu Filmoteka kljub skrbnim prizadevanjem ni uspelo najti vseh avtorjev oz. imetnikov pravic, morebitne imetnike pravic na objavljenih delih vljudno prosimo, da se nam zglasijo na naslovu info@filmoteka.net, da bomo lahko ustrezno uredili prenos avtorskih pravic za uporabo njihovega dela na portalu BSF. Prav tako nas na istem naslovu obvestite, če opazite, da je posamezna navedba avtorstva ali vira pomanjkljiva ali nepravilna.

Logotipi in drugi identifikacijski znaki, ki so objavljeni na spletnem portalu BSF, so lahko varovani kot blagovne oziroma storitvene znamke v skladu z Zakonom o industrijski lastnini – ZIL-1 (Ur. l. RS, št. 51/06 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Kakršnakoli uporaba teh znakov brez izrecnega pisnega soglasja njihovih imetnikov lahko pomeni kršitev izključnih pravic intelektualne lastnine.

4.UPORABNIKI

Uporabniki portala BSF so vsi, ki prosto dostopajo do vsebin, objavljenih na portalu BSF.

Do nekaterih vsebin lahko dostopajo samo tisti uporabniki, ki registrirajo uporabniški račun (v nadaljevanju: registrirani uporabniki).

Do prosto dostopnih vsebin, ki so objavljene na spletnem portalu BSF, lahko uporabniki dostopajo brezplačno in jih lahko uporabljajo tako, da si jih ogledujejo, jih natisnejo ali si jih na kakršenkoli način naložijo na svoj osebni računalnik, pod pogojem, da gre izključno za zasebno in nekomercialno uporabo.

Dostop do nekaterih vsebin kot npr. storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del je mogoč le, če si uporabniki registrirajo svoj uporabniški račun. V takih primerih registrirane uporabnike poleg teh splošnih pogojev uporabe spletnega portala BSF zavezujejo tudi posebni pogoji.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja Zavoda Filmoteka oziroma drugih imetnikov avtorskih, izvajalskih ali drugih pravic je prepovedana kakršnakoli drugačna uporaba vsebin, ki so objavljene oziroma drugače dane na voljo javnosti na portalu https://bsf.si ali na posamezni spletni (pod)strani tega portala. Uporabnikom spletnega portala https://bsf.si ni dovoljeno javno reproduciranje, javno distribuiranje, javno prenašanje, javno predvajanje, javno prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del ali drugih varovanih vsebin, objavljenih na tem portalu. Prav tako ni dovoljena uporaba teh vsebin z namenom oglaševanja ali doseganja kakršnekoli druge neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Uporabniki so pred vsako vrsto uporabe, ki ni izključno zasebna in nekomercialna, dolžni sami preveriti, ali je tovrstna uporaba dovoljena in pod kakšnimi pogoji (npr. uporaba za namene doseganja gospodarske koristi, javno reproduciranje, javno distribuiranje, javno prikazovanje, ipd.). Uporabniki morajo vselej predhodno preveriti vsebino oznak o avtorski in drugih pravicah (kot so npr. avtorskim sorodne pravice, pravice zasebnosti ali osebnostne pravice) ter si zagotoviti dodatna pojasnila oziroma vsa potrebna dovoljenja avtorjev ali drugih imetnikov pravic za uporabo vsebin, ki so varovane z avtorskimi, sorodnimi ali drugimi pravicami.

Zavod Filmoteka ne odgovarja za morebitne pomanjkljive ali nepravilne podatke o avtorjih ali imetnikih avtorskih in drugih pravic, ki so navedeni v virih, iz katerih portal BSF črpa vsebine ali informacije.

5.OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zavod Filmoteka si kot upravljavec portala BSF prizadeva, da bi bile informacije, ki so objavljene ali kako drugače dostopne na spletnem portalu, točne, ažurne in redno posodobljene. Zavod Filmoteka ne odgovarja za verodostojnost, pravilnost ali preverjenost podatkov in katerihkoli drugih vsebin, do katerih lahko dostopajo uporabniki prek portala BSF.

Na portalu BSF so objavljene tudi povezave na spletne strani tretjih oseb, na katere Zavod Filmoteka nima vpliva ali nadzora, Zavod Filmoteka ne odgovarja za delovanje teh strani ali točnost in ažurnost tam objavljenih vsebin.

Zavod Filmoteka si prizadeva, da bi portal BSF deloval nemoteno in da bi bila zagotovljena čim večja razpoložljivost in dostopnost portala, vendar ne odgovarja za morebitno zamudo pri ažuriranju objavljenih vsebin. Zavod Filmoteka prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabnikom kot posledica rednega tehničnega vzdrževanja, npr. zaradi začasnih napak v delovanju portala ali v primeru, da bi bila njegova uporaba začasno onemogočena. Zavod Filmoteka si bo prizadeval vse napake odpraviti v najkrajšem možnem času.

6.VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zavod Filmoteka zagotavlja varovanje vseh osebnih podatkov v skladu z zahtevami veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Zavod Filmoteka na podlagi dovoljenja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije na portalu BSF obdeluje osebne in druge podatke o filmskih ustvarjalcih in izvajalcih, ki so javno dostopni in ki jih zbira iz različnih virov, in sicer gre za naslednje osebne podatke: ime, priimek, vzdevek, rojstni datum in fotografije igralcev, režiserjev, montažerjev in drugih filmskih ustvarjalcev ter z njimi povezanih oseb. Te podatke Zavod Filmoteka obdeluje za namen vzpostavitve celovite baze in arhiva slovenske filmske produkcije in filmske produkcije, pri kateri so sodelovali slovenski filmski ustvarjalci in na ta način v dogovoru s Slovenskim filmskim centrom (SFC) zagotavlja katalogiziranje, statistično obdelavo, obveščanje širše javnosti, arhiviranje, raziskovanje in izobraževanje ter promocijo filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Zavod Filmoteka obdeluje in hrani osebne podatke uporabnikov portala, ki jih vsak uporabnik prostovoljno vnese v spletni obrazec na spletni strani https://bsf.si in pri tem poda svojo izrecno privolitev za obdelavo podatkov. S tem uporabnik Zavodu Filmoteka dovoljuje, da obdeluje in hrani njegove osebne podatke ter da mu na navedeni e-naslov občasno ali redno pošilja obvestila in e-novice. Zavod Filmoteka bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo, za posredovanje odgovorov na njihova vprašanja in za obveščanje o izvedenih spremembah v povezavi z željami oz. vprašanji uporabnikov, za občasno pošiljanje elektronskih sporočil nekomercialne narave, z novostmi na spletnem mestu BSF ter za statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta, pri čemer bodo statistični podatki oz. podatki analitike spletnih strani vselej anonimizirani.

Uporabnik, ki Zavodu Filmoteka posreduje svoje osebne podatke prek spletnega obrazca, soglaša in dovoljuje Zavodu Filmoteka, da uporablja elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na spletnem mestu BSF. Uporabnik se od elektronskih obvestil lahko kadarkoli odjavi tako, da klikne na povezavo ‘ODJAVA’ v prejetem elektronskem sporočilu ali sledi navodilom za odjavo na dnu elektronskega sporočila.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da Zavod Filmoteka podatke, ki jih je uporabnik posredoval prek kontaktnega obrazca, hrani, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko Zavod Filmoteka hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Zavod Filmoteka obdeluje in/ali hrani tudi osebne podatke registriranih uporabnikov, ki jih vnesejo v obrazec med postopkom registracije uporabniškega računa in sicer zlasti naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva, naslov e-pošte, naslov bivališča, IP številka. Ti podatki so potrebni za namene zagotavljanja optimalnega delovanja storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del in preprečevanja zlorab uporabe spletnega portala BSF in na njem dostopnih vsebin (zlasti za identifikacijo uporabnikov in preverjanje izpolnjevanja pogojev za registracijo, za obveščanje o storitvah, pogojih, spremembah, ponudbah ipd., za zagotavljanje regijsko omejenega dostopa do vsebin in omogočanja čezmejne prenosljivosti storitev).

Za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov Zavod Filmoteka uporablja vsa potrebna tehnološka in organizacijska sredstva (kot so zlasti fizično in programsko varovanje prostorov in informacijske opreme, redno posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme ter nadzorovan sistem uporabniških imen in gesel), s katerimi preprečuje nepooblaščen dostop, uporabo, uničenje, spremembo, javno objavo ali drugo nedovoljeno obdelavo osebnih podatkov ter zagotavlja ustrezno varstvo pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

Zavod Filmoteka bo obdeloval osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja; če so bili podatki pridobljeni na podlagi privolitve pa za namen, za katerega je bila privolitev dana, do preklica. Zavod Filmoteka osebnih podatkov, ki jih je pridobil, v nobenem primeru ne bo posredovala tretjim osebam, razen svojim podizvajalcem ali partnerjem (obdelovalcem podatkov), ki zagotavljajo storitve, potrebne za delovanje spletnega portala BSF (npr. računovodstvo, spletno gostovanje, vzdrževanje sistemov, financiranje projektov, idr.). Zavod Filmoteka ima s podizvajalci ali partnerji (obdelovalci podatkov) sklenjene ustrezne pogodbe o obdelovanju in hrambi podatkov, ki jih zavezujejo k izvajanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi zagotavljajo zahtevano stopnjo varovanja vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujejo ali hranijo za Zavod Filmoteka. Uporabniki lahko zahtevajo seznam podizvajalcev in partnerjev Filmoteke v pisni obliki po elektronski pošti.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico svoje soglasje kadarkoli preklicati oz. ima pravico svoje osebne podatke pregledati, popraviti, prenesti, izbrisati ali zahtevati, da se obdelava njihovih podatkov omeji. Posameznik lahko navedene pravice kadarkoli uveljavlja po e-pošti na naslovu info@filmoteka.si ali pisno na naslovu: Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture, Veselova 13, 1000 Ljubljana, kamor se lahko posameznik obrne tudi za pridobitev več informacij o samem varstvu in obdelovanju osebnih podatkov.

7.PIŠKOTKI

Zavod Filmoteka na spletnem mestu https://bsf.si uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo, s katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta se podatki, zbrani in pridobljeni s pomočjo piškotka ob prejšnjem obisku, lahko preberejo. Piškotki na spletnem mestu ne omogočajo identifikacije posameznika in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katerega konkretnega uporabnika gre. S pomočjo piškotkov Zavod Filmoteka pridobi informacije o načinu uporabe spletnega mesta, predvsem o pogostosti obiskovanja spletnega mesta, o najbolj branih vsebinah, o povprečnem času obiska, ipd. (spletna analitika, piškotki za analitiko so anonimizirani). Spletna stran https://bsf.si/ vključuje oz. uporablja tudi storitve drugih ponudnikov, ki dodajajo svoje piškotke, na katere Zavod Filmoteka nima vpliva. Če želite izvedeti več o piškotkih drugih ponudnikov, se obrnite na njihovo politiko piškotkov.

Podatki o posameznih piškotkih, upravljavcu podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in trajanju piškotkov so navedeni v nadaljevanju:

  • userAgreementVersion – upravljalec Filmoteka, se uporablja za ugotavljanje ali je uporabnik sprejel pogoje uporabe portala, hrani se 2 leti
  • csrftoken – upravljalec Filmoteka, nujni varnostni piškotek proti zlorabam, hrani se 1 leto
  • _pk_id.29205.b450 - upravljalec Filmotekea, piškotek za spletno analitiko Piwik/Matomo (podatki so anonimiziarni in se ne posredujejo tretjim osebam), hrani se 1 leto
  • pk_ses / _pk_cvar / _pk_hsr - upravljalec Filmoteka, sejni piškotek za spletno analitiko Piwik/Matomo (podatki so anonimiziarni in se ne posredujejo tretjim osebam), shrani se za čas trajanja seje, torej dokler ne zaprete brskalnika, kratkotrajni piškotek, ki začasno shranjuje podatke o trenutnem obisku
  • _pk_ses- upravljalec Filmoteka, sejni piškotek za spletno analitiko Piwik/Matomo (podatki so anonimiziarni in se ne posredujejo tretjim osebam), shrani se za čas trajanja seje, torej dokler ne zaprete brskalnika
  • _pk_testcookie – upravljalec Filmoteka, Piwik / Matomo piškotek je ustvarjen in takoj za tem izbrisan (uporablja se za preverjanje, če Uporabnikov brskalnik podpira piškotke)
  • django_language - upravljalec Filmoteka, sejni piškotek za določanje izbranega jezika spletne strani, shrani se za čas trajanja seje, torej dokler ne zaprete brskalnika
  • xsrf-token - upravljalec Arnes, piškotek se uporablja za zaščiteno predvajanje Arnes video posnetkov in se hrani v času trajanja predvajanja video posnetka oz. do konca seje
  • Piškotki za video predvajanje - upravljalec Vimeo, ob predvajanju vdelanih videov, ki so shranjeni na našem vimeo računu, Vimeo servis namesti lastne nujne piškotke za pravilno predvajanje vdelanih video posnetkov
  • Piškotki za procesiranje plačil - upravljalec PayPal, ob plačevanju PayPal plačilni sistem doda piškotke v skladu s svojo politiko piškotkov, ki je objavljena na njihovi spletni strani, za namen izvedbe plačila.

S podajo soglasja za namestitev piškotkov se uporabnik strinja s shranjevanjem piškotkov in dostopom do piškotkov (oz. podatkov, pridobljenih s piškotki), ki so že shranjeni v uporabnikovi napravi. Uporabnik lahko o tem, ali in katere piškotke lahko upravljavci oziroma ponudniki namestijo na njegovo opremo, odloči tudi z ustreznimi nastavitvami v svojem spletnem brskalniku (“do not track request”).

V primerih, ko so piškotki potrebni zaradi zagotavljanja specifične storitve, odpravljanja napak ali zaradi zagotavljanja delovanja funkcionalnosti, nepodano ali umaknjeno soglasje za namestitev piškotkov, lahko prepreči zagotavljanje ali delovanje storitve, optimalno delovanje storitve ali vsaj določene funkcionalnosti storitve.

8.VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST SODIŠČA

Za presojo splošnih in posebnih pogojev uporabe spletnega portala BSF, posebnih pogojev za ogled in izposojo avdiovizualnih del in kakršnikoli sporov, do katerih bi prišlo med Uporabniki portala BSF in Zavodom Filmoteka se uporabljajo veljavni predpisi Republike Slovenije.

V primeru, da bi bilo ugotovljeno, da je katerokoli določilo splošnih ali posebnih pogojev, ki veljajo za uporabnike spletnega portala BSF, nično vsa ostala določila ostanejo v veljavi.

Zavod Filmoteka si bo prizadeval vse morebitne spore z Uporabniki rešiti po mirni poti. Če takega spora ne bo mogoče rešiti v razumnem času, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

POSEBNI POGOJI ZA OGLED IN IZPOSOJO AVDIOVIZUALNIH DEL PREK SPLETNEGA PORTALA »BAZA SLOVENSKIH FILMOV«

Datum: 28. 02. 2023

1.UVOD

1.1. Ti posebni pogoji veljajo za vse registrirane uporabnike spletnega portala BSF na naslovu https://bsf.si (v nadaljevanju: portal BSF), ki dostopajo do avdiovizualnih del, ki so na voljo brezplačno ali kot plačljiv ogled (pay-per-view) ali za izposojo prek partnerskih knjižnic, ki sodelujejo s portalom BSF.

1.2. Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev uporabe portala BSF, ki zavezujejo vse uporabnike, ki dostopajo do katerihkoli vsebin objavljenih na portalu BSF.

1.3. Dostop do ogleda in izposoje avdiovizualnih del prek portala BSF zagotavlja Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture, Veselova 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod Filmoteka).

1.4. Zavod Filmoteka si pridružuje pravico, da te posebne pogoje kadarkoli spremeni tako, da spremenjeno različico objavi na portalu BSF in tam objavi obvestilo o spremembi. Spremembe posebnih pogojev od dne objave obvestila o spremembi zavezujejo vse registrirane uporabnike.

2.UPORABNIK IN UPORABNIŠKI RAČUN

2.1. Dostop do ogleda in izposoje avdiovizualnih del ima lahko vsaka polnoletna fizična oseba, ki si ustvari uporabniški račun in se registrira z geslom (v nadaljevanju: Uporabnik).

2.2. Registracija uporabniškega računa je brezplačna. Za registracijo mora Uporabnik vnesti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov e-pošte, rojstni datum, naslov bivališča. Poleg teh podatkov sistem portala BSF avtomatično zaznava tudi uporabnikovo IP številko. Uporabnik lahko svoj uporabniški račun opremi tudi s profilno sliko pod pogojem, da je imetnik avtorskih pravic, potrebnih za objavo take slike. V primeru, da z uporabo profilne slike pride do kršitev avtorskih ali drugih pravic tretjih oseb, Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki nastane imetniku pravic in Zavodu Filmoteka.

2.3. Pred registracijo uporabniškega računa, mora Uporabnik prebrati te posebne pogoje in potrditi, da jih sprejema. Uporabnik si posebne pogoje lahko shrani in reproducira.

2.4. Postopek registracije je zaključen, ko Uporabnik aktivira svoj uporabniški račun tako, da odgovori na potrditveno e-poštno sporočilo o registraciji. Od tega trenutka dalje Uporabnika zavezujejo posebni pogoji za ogled in izposojo avdiovizualnih del in splošni pogoji uporabe portala BSF ali druga pravila objavljena na tem portalu.

2.5. Uporabnik lahko svoj uporabniški račun uporablja le zase, za svojo zasebno uporabo in računa in gesla ne sme deliti z drugimi.

2.6. Z registracijo uporabniškega računa Uporabnik pridobi pravico do ogleda avdiovizualnih del iz kataloga BSF in izposojo avdiovizualnih del prek partnerskih knjižnic pod veljavnimi pogoji in v skladu s predpisi.

2.7. Uporaba storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del je možna samo na eni napravi hkrati. Istočasni ogled avdiovizualnih del na več napravah za istega uporabnika ni mogoč.

3.VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

3.1. Uporabnik potrjuje in zagotavlja, da so vsi podatki, ki jih vnese v obrazec med postopkom registracije uporabniškega računa resnični, pravilni in popolni. Kakršnokoli spremembo podatkov mora Uporabnik sporočiti z elektronskim sporočilom na naslov: podpora@bsf.si najkasneje v roku 8 dni po spremembi.

3.2. Osebni podatki, ki jih Uporabnik vnese v obrazec med postopkom registracije uporabniškega računa, se uporabljajo v skladu s pravili portala BSF o varovanju osebnih podatkov, ki so dostopna na: https://bsf.si/sl/pogoji-uporabe/ in sicer izključno za komunikacijo z Uporabniki in za namene zagotavljanja optimalnega delovanja ogleda avdiovizualnih del, izposoje avdiovizualnih del in preprečevanja zlorab uporabe portala BSF in tam dostopnih vsebin, zlasti za: identifikacijo uporabnikov (ime, priimek), za obveščanje o storitvah, pogojih in spremembah ali za predhodno odobreno pošiljanje obvestil o posebni ponudbi ali popustih (naslov e-pošte), za določanje geografske lokacije Uporabnika, potrebne zaradi zagotavljanja regijsko omejenega dostopa do vsebin in omogočanja čezmejne prenosljivosti storitev (naslov bivališča in IP številka) in za preverjanje izpolnjevanja pogojev za registracijo (rojstni datum).

3.3. Za namen reševanja pritožbenih postopkov in zagotavljanja optimalnega delovanja storitev zavod Filmoteka hrani strežniške dnevnike (server logs), v katerih so zabeleženi podatki o dostopu do storitev. Hranijo se naslednji podatki: IP številka, uporabniško ime Uporabnika, datum in ura dostopa, spletna stran oz. vsebina do katere je Uporabnik dostopal in opis spletnega brskalnika (browser string). Strežniški dnevniki se hranijo 2 leti.

3.4. Zavod Filmoteka med postopkom registracije ali med postopkom spreminjanja nastavitev uporabniškega računa lahko za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogoja polnoletnosti ali izpolnjevanja pogoja naslova stalnega bivališča za namen čezmejne prenosljivosti od Uporabnika zahteva, da Uporabnik predloži ali omogoči vpogled v veljaven osebni dokument (npr. osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje) ali račun za storitev v gospodinjstvu (npr. račun za elektriko, telefon, ipd.)

3.5. Zaradi spoštovanja pogodbenih omejitev glede regijsko omejenega dostopa do vsebin, zagotavljanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev in preprečevanja zlorab uporabniškega računa Zavod Filmoteka lahko preveri Uporabnikov IP naslov.

4.TEHNIČNI POGOJI ZA UPORABO

4.1. Za dostopanje do storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del prek portala BSF si mora uporabnik zagotoviti minimalno konstantno hitrost internetne povezave 5Mbit/s (kar omogoča nemoten ogled do vključno HD ločljivosti in velja tudi za vsebine, ki so na voljo v višji ločljivosti od HD, če Uporabnik v predvajalniku izbere kvaliteto HD). Za ločljivosti višje od HD se priporoča povezava konstantne hitrosti 25Mbit/s.

4.2. Zavod Filmoteka ne zagotavlja storitev ogleda ali izposoje avdiovizualnih del Uporabnikom, ki nimajo internetne povezave, saj dostop do avdiovizualnih del brez povezave ni mogoč.

4.3. Za optimalno delovanje storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del prek portala BSF je priporočena uporaba spletnega brskalnika Google Chrome. Priporočena je namestitev najnovejše različice brskalnika in redno nameščanje posodobitev. Zavod Filmoteka lahko nudi optimalno delovanje storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del le za najnovejšo različico brskalnika, ne zagotavlja pa, da bodo te storitve enako dobro delovale prek starejših različic brskalnika ali na drugih brskalnikih.

4.4. Za pravilno delovanje storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del je obvezno, da je omogočena podpora za Javascript.

4.5. Če uporabnik do storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del, ki se zagotavljajo prek portala BSF, dostopa z javnega omrežja (hotel, lokal, knjižnica, ipd.) je dolžan pred začetkom uporabe preveriti pri ponudniku javnega dostopa, ali ponudnik na svojem omrežju dovoljuje pretakanje vsebin (streaming) in omogoča minimalno hitrost (določeno v točki 4.1.), ki je potrebna za nemoteno delovanje storitev.

4.6. Zavod Filmoteka Uporabnikom, ki nimajo potrebne internetne povezave in priporočene programske opreme ne more zagotoviti delovanja storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del in ne odgovarja za izgubo, stroške ali škodo, ki nastane Uporabniku zaradi tega, ker si ni zagotovil tehničnih pogojev, ki bi mu omogočali uporabo storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del.

4.7. Uporabnik je odgovoren za izbiro, delovanje in vzdrževanje svojega operacijskega sistema, spletnega brskalnika, računalniških programov in naprav, ki jih uporablja in si mora sam zagotoviti ustrezno zaščito pred virusi in zlonamerno programsko opremo ter poskrbeti za varnost in hrambo svojih podatkov. Prav tako je uporabnik dolžan varovati svoj uporabniški račun zlasti tako, da njegove uporabe ne omogoča drugim in da ustrezno varuje in občasno menja svoje geslo.

4.8. Tehnična pomoč uporabnikom pri registraciji računa in dostopanju do ogleda in izposoje avdiovizualnih del je zagotovljena vsak delovnik v času od 09:00 do 16:00 prek elektronske pošte tako, da Uporabnik lahko pošlje sporočilo na naslov: podpora@bsf.si.

5.OGLED AVDIOVIZUALNIH DEL

5.1. Brezplačen ogled avdiovizualnih del pomeni, da je avdiovizualno delo Uporabniku ali splošni javnosti za ogled brez plačila in je dostopno kadarkoli, torej v času, ki si ga sam izbere in brez omejitev glede trajanja in števila ogledov. Do avdiovizualnih del, ki so na voljo za ogled brezplačno, Uporabnik dostopa s klikom na gumb »Brezplačen ogled«.

5.2. Plačljiv ogled avdiovizualnih del pomeni, da je avdiovizualno delo Uporabniku na voljo za ogled v omejenem časovnem obdobju tj. v roku 48 ur od trenutka aktivacije. Število ogledov v tem časovnem obdobju ni omejeno.

5.3 Paket avdiovizualnih del (v nadaljevanju: Paket) pomeni, da so nekatera avdiovizualna dela lahko na voljo za nakup v Paketu z drugimi avdiovizualnimi deli. Cena Paketa je cena za plačljiv ogled vseh avdiovizualnih del v Paketu. Paket je po nakupu veljaven 30 dni, vsako avdiovizualno delo v Paketu je na voljo za ogled najmanj 48 ur od trenutka aktivacije.

5.4. Avdiovizualna dela, ki so na voljo za plačljiv ogled na portalu BSF, so jasno označena z gumbom »Kupi ogled« in ceno ogleda oz. »kupi paket« in ceno Paketa. Uporabnik s klikom na gumb »Kupi ogled« oz. »Kupi paket« izrazi željo za nakup možnosti ogleda avdiovizualnega dela oz. Paketa. Sistem Uporabnika v posebnem opozorilu vpraša za potrditev nakupa in vnos varnostne PIN kode, ki jo uporabnik določi v postopku registracije. S potrditvijo nakupa prične teči časovno obdobje 30 dni, v katerem mora Uporabnik aktivirati ogled izbranega avdiovizualnega dela oz. avdiovizualnih del v Paketu. Po aktivaciji prične teči 48 urni rok v katerem si Uporabnik lahko ogleda izbrano avdiovizualno delo. Za avdiovizualna dela v Paketih je mogoče, da so na voljo dlje kot 48 ur od trenuta aktivacije, kar Filmoteka določa v dogovoru z imetniki pravic, vendar pa ta rok ne sme biti krajši od 48 ur od trenutka aktivacije. Aktivacija in ogled sta Uporabniku omogočena takoj po potrditvi nakupa.

5.5. Posamezno avdiovizualno delo ali Paket, za ogled katerega je Uporabnik plačal, je Uporabniku na voljo za ogled 30 dni od potrditve plačila. V tem času mora Uporabnik ogled(e) avdiovizualnih del aktivirati. Če uporabnik ogleda(ov) ne aktivira v roku 30 dni od potrditve plačila, Uporabnik po preteku tega roka izgubi možnost ogleda(ov), ker se dostop do avdiovizualnega dela oz. do avdiovizualnih del v Paketu avtomatično zaklene. Uporabnik v tem primeru, ko kljub potrditvi plačila ni aktiviral ogleda(ov), ni upravičen do vračila zneska, plačanega za ogled izbranega avdiovizualnega dela ali Paketa.

5.6. Uporabnik lahko naenkrat kupi in plača ogled za več avdiovizualnih del in Paketov hkrati, vendar mu bo dostop do vseh naročenih in plačanih avdiovizualnih del omejen na časovno obdobje 48 ur od trenutka aktivacije, po uspešno izvedenem plačilu za vsako posamezno avdiovizualno delo ali Paket.

5.7. Uporabnik lahko odstopi od naročila plačljivega ogleda avdiovizualnega dela do trenutka, ko potrdi nakup potem, ko je prejel posebno opozorilo in vnesel varnostno PIN kodo.

5.8. Po tem, ko je Uporabniku že omogočen dostop do avdiovizualnega dela, Uporabnik nima več pravice do odstopa od naročila, saj šteje da se je opravljanje storitve, ki jo zagotavlja Zavod Filmoteka, že začelo, s čimer je Zavod Filmoteka v celoti izpolnil svoje obveznosti.

5.9. Ogled avdiovizualnega dela, ki je dostopno Uporabnikom prek portala BSF, je dovoljen samo za začasno zasebno uporabo Uporabnika. Uporabnik zato avdiovizualnega dela, ki mu je dostopno za ogled prek portala BSF, ne sme javno priobčiti npr. tako, da ga javnosti (tj. večjemu številu oseb, ki so izven običajnega kroga družine ali znancev) prikazuje, prenaša, predvaja, oddaja ali kako drugače da na voljo javnosti.

6.MOŽNOSTI PLAČILA

6.1. Za plačljiv ogled avdiovizualnih del in Paketov Uporabnik plačuje nadomestilo po cenah, ki so objavljene ob vsakem avdiovizualnem delu ali Paketu. Nadomestilo se plača za vsak posamezen zakupljen ogled ali Paket po omejitvah, ki so navedene v 5. poglavju teh posebnih pogojev uporabe in se obračuna takoj ob nakupu.

6.2. Plačljiv ogled avdiovizualnih del Uporabnik lahko plača preko sistema PayPal s kreditno kartico ali svojim PayPal uporabniškim računom, pri čemer Uporabnika zavezujejo pogoji uporabe sistema Paypal, ki so objavljeni na spletni strani www.paypal.com. Vsak nakup se beleži v sistemu Baze slovenskih filmov, vsi nakupi se obračunajo takoj ob potrditvi nakupa. Za izvedbo plačila prek sistema Paypal mora Uporabnik pred nakupom v spletni obrazec Paypal vnesti podatke o plačilnem sredstvu ali se prijaviti v sistem Paypal s svojim PayPal uporabniškim imenom in geslom. Plačilo je možno s kreditno kartico ali z uporabniškim računom PayPal. Vsi osebni podatki, ki jih Uporabnik vnese v spletni obrazec sistema PayPal za potrebe plačevanja s kreditno kartico ali za prijavo v sistem PayPal se pošiljajo v sistem Paypal, kjer se obdelujejo in hranijo zaradi zagotavljanja plačilnih storitev (v skladu s pogoji uporabe sistema PayPal). Filmoteka ne hrani in nima dostopa do podatkov, ki jih Uporabnik vnese v obrazec za plačilo ogleda preko sistema PayPal.

6.3. Cene, ki so navedene za plačljiv ogled avdiovizualnih del in Pakete so v EUR in vsebujejo DDV. Zavod Filmoteka lahko cene plačljivih ogledov in Paketov kadarkoli spremeni in novo ceno objavi na portalu BSF.

6.4. Ob plačilu s kreditno kartico ali preko uporabniškega računa v sistemu PayPal, Uporabnik prejme račun po elektronski pošti ob vsakokratnem plačilu ogleda ali Paketa.

6.5. Uporabnik za izposojo avdiovizualnih del, ki poteka preko splošnih knjižnic, ne plačuje zavodu Filmoteka, vendar mora biti Uporabnik član knjižnice, plačati članarino in spoštovati pogoje in omejitve, ki jih določi knjižnica.

7.IZPOSOJA AVDIOVIZUALNIH DEL

7.1. Registriran Uporabnik lahko v svojem profilu izbere partnersko knjižnico, katere član je, nato pa vnese številko članske izkaznice in geslo. S klikom na gumb »Dodaj knjižnico« se izvede preverba (avtentikacija) vnesenih podatkov pri izbrani knjižnici. Po uspešno izvedeni preverbi se podatki shranijo in jih ni potrebno vnašati vsakokrat. Uporabnik sme s svojim uporabniškim računom povezati samo svojo člansko izkaznico. Uporabnik z veljavnim članstvom v knjižnici in uspešno povezanim uporabniškim računom ima dostop do vseh gradiv, do katerih omogoča dostop vsaka posamezna partnerska knjižnica.

7.2. Avdiovizualna dela, ki so na voljo za knjižnično izposojo, so jasno označena z gumbom »Izposoja«. Uporabnik s klikom na gumb izrazi željo za izposojo določenega avdiovizualnega dela v izbrani povezani knjižnici. Sistem Uporabnika v posebnem opozorilu vpraša za potrditev izposoje. S potrditvijo prične teči časovno obdobje 48 ur, ko mora uporabnik aktivirati izposojo. Po aktivaciji izposoje, je film uporabniku na voljo za ogled 48 ur. Aktivacija in ogled izbranega avdiovizualnega dela sta Uporabniku omogočena takoj po potrditvi izposoje. Število ogledov v časovnem obdobju 48 ur ni omejeno. Če uporabnik izposoje v roku 48 ur od potrditve izposoje ne aktivira, se dostop do izbranega avdiovizualnega dela avtomatično zaklene, izposoja pa se zabeleži kot uspešna izposoja in se prišteje med mesečne/letne omejitve števila izposoj na uporabniškem računu Uporabnika.

7.3. Po izteku časa izposoje se avdiovizualno delo avtomatično zaklene ne glede na to, ali si je Uporabnik film ogledal, ali ne. Uporabnik lahko izposojeni film vrne predčasno s klikom na gumb »Vrni« na seznamu aktivnih izposoj oz. nakupov na svojem uporabniškem profilu.

7.4. Vsako avdiovizualno delo ima v partnerski knjižnici omejeno število istočasnih izposoj in skupno število možnih ogledov, ki je odvisno od števila ogledov, ki jih knjižnica zakupi. Če posamezna knjižnica nima zakupljenih ogledov avdiovizualnih del, bo izposoja za člane onemogočena.

7.5. V primeru, da je dosežena omejitev števila sočasnih izposoj posameznega dela v posamezni knjižnici ali, da knjižnica nima več zakupljenih ogledov, mora Uporabnik počakati, da knjižnica zakupi oglede ali da drugi uporabniki dela vrnejo.

7.6. Izposojo avdiovizualnih del bodo v sodelovanju z zavodom Filmoteka zagotavljale partnerske knjižnice, ki bodo svojim članom omogočale dostop prek portala BSF tako, da si bodo člani knjižnic avdiovizualno delo izposodili za omejen čas 48 ur. Uporabniki si lahko izposodijo največ eno avdiovizualno delo naenkrat. Dodatni pogoji (npr. mesečna/letna omejitev števila izposoj na posameznega Uporabnika, avdiovizualna dela, ki so na voljo, … ) so vezani na vsako posamezno knjižnico in so po uspešni povezavi računa prikazani na profilni strani Uporabnika v razdelku »moje knjižnice«. Pogoji izposoje se lahko spremenijo glede na zahteve partnerske knjižnice. Vse aktualne omejitve so prikazane na Uporabnikovem profilu in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

7.7. Uporabnike zavezujejo vse določbe pogojev članstva v knjižnici, katere člani so. Uporabnik se je dolžan seznaniti s pogoji tiste partnerske knjižnice, katere član je. Zavod Filmoteka na te pogoje partnerskih knjižnic nima vpliva in ne odgovarja za nerazumevanje ali zavračanje teh pogojev s strani Uporabnika, niti za morebitne nesporazume v zvezi z njimi. Pogoji so dostopni v knjižnici. Seznam partnerskih knjižnic je dostopen tukaj: https://bsf.si/sl/seznam-partnerskih-knjiznic/.

7.8. Člane knjižnic, ki uporabljajo storitev izposoje avdiovizualnih del prek portala BSF, tako, da izberejo možnost »Izposoja« zavezujejo vse določbe teh pogojev uporabe, ki veljajo za Uporabnike plačljivih ogledov, razen obveznosti plačila. Izposoja avdiovizualnih del je za člane knjižnic všteta v ceno članarine, ki jo plačujejo partnerski knjižnici. Če Uporabniki s klikom izberejo možnost »Kupi ogled«, so dolžni plačati ceno, ki je navedena za plačljiv ogled.

7.9. Če zavod Filmoteka pri izposoji avdiovizualnih del, ki poteka prek partnerskih knjižnic, zazna kakršnokoli zlorabo ali kršitev pogojev za dostop ali izposojo avdiovizualnih del, lahko članom knjižnic nemudoma blokira dostop do avdiovizualnih del in o zlorabi obvesti partnerske knjižnice.

8.ČEZMEJNA PRENOSLJIVOST STORITEV

8.1. Zavod Filmoteka bo Uporabniku, ki se začasno nahaja v državi članici EU, ki ni država članica njegovega prebivališča, zagotavljal neoviran dostop do storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del, in sicer tako, da mu bo omogočal dostop do iste vsebine, na isti vrsti in številu naprav in z enakim obsegom funkcionalnosti, brez dodatnih stroškov za dostop in uporabo.

8.2. Ob registraciji uporabniškega računa Zavod Filmoteka lahko preveri Uporabnikovo državo članico prebivališča tako, da zahteva predložitev ali vpogled v osebni dokument in preveri Uporabnikov IP naslov ali z uporabo drugih sredstev, ki jih dopušča Uredba (EU) 2017/1128 o čezmejni prenosljivosti spletnih vsebin na notranjem trgu. Obdelava podatkov, ki jih Zavod Filmoteka zbira za namene preverjanja Uporabnikove države članice prebivališča in je omejena na to, kar je potrebno zaradi zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev. Ti podatki se nikomur ne sporočajo, prenašajo, posredujejo ali razkrijejo in se hranijo samo toliko časa, kolikor je to potrebno, da se zaključi preverjanje Uporabnikove države članice prebivališča, potem pa se takoj in nepovratno uničijo.

8.3. Če Uporabnik ne zagotovi informacij, ki so potrebne za določitev njegove države članice prebivališča, Zavod Filmoteka Uporabniku ne more omogočiti dostopa do storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del v skladu z Uredbo, ampak le v skladu z omejitvami, ki jih določijo imetniki pravic na avdiovizualnih delih.

9.UKINITEV IN IZBRIS UPORABNIŠKEGA RAČUNA

9.1. Uporabnik lahko svoj uporabniški račun kadarkoli ukine tako, da pošlje zahtevo za ukinitev računa s pomočjo spletnega obrazca v uporabniškem profilu. Predstavnik Zavoda Filmoteka bo stopil v stik z Uporabnikom v roku 30 dni od oddanega zahtevka in uredil ukinitev računa.

9.2. V primeru ukinitve uporabniškega računa se morebitni zneski vnaprej plačanih nadomestil Uporabniku vrnejo na njegov račun ali kreditno kartico, s katero je izvedel plačilo. V primeru neporavnanih obveznosti Uporabnika, bo za kritje zneska uporabljeno plačilno sredstvo, ki je povezano na Uporabnikov uporabniški račun. Če na Uporabnikov uporabniški račun ni vezano nobeno plačilno sredstvo, bo Filmoteka uporabniku posredovala račun za plačilo že opravljenih storitev, ki ga je Uporabnik pred ukinitvijo računa dolžan poravnati.

9.3. Zavod Filmoteka lahko uporabniški račun Uporabnika začasno blokira v primeru kakršnegakoli suma kršitev posebnih ali splošnih pogojev Zavoda Filmoteka, kršitev zakonodaje ali suma drugih zlorab uporabniškega računa. V takih primerih bo Uporabnik pozvan k prenehanju kršitev oziroma odpravi zlorab. Če bo Uporabnik v postavljenem roku prenehal z nedovoljenim ravnanjem in ravnal v skladu s pozivom zavoda Filmoteka, mu bo omogočena nadaljnja uporaba njegovega uporabniškega računa, v nasprotnem primeru bo njegov uporabniški račun deaktiviran. V primeru deaktivacije uporabniškega računa, ki je posledica kršitev pogojev, predpisov ali drugih zlorab Uporabnika, Uporabnik ni upravičen do vračila že plačanih zneskov nadomestil, naročnine ali drugih plačil, niti do odškodnine za morebitno škodo, ki bi mu nastala zaradi deaktivacije uporabniškega računa.

9.4. V primeru, ko Zavod Fimoteka oceni, da bi ravnanje Uporabnika glede na veljavne predpise lahko pomenilo prekršek ali kaznivo dejanje, lahko Zavod Filmoteka tako ravnanje Uporabnika prijavi pristojnemu inšpektoratu ali organom pregona.

10.OBVEZNOSTI, ZAGOTOVILA IN ODGOVORNOST UPORABNIKA

10.1. Uporabnik mora ravnati v skladu s zakonodajo, splošnimi pogoji portala BSF in posebnimi pogoji za ogled in izposojo avdiovizualnih del in drugimi navodili, dokumentacijo ali priporočili, ki jih prejme od Zavoda Filmoteka.

10.2. Uporabnik ne sme omogočiti dostopa do ogleda ali izposoje avdiovizualnih del tretjim osebam in je dolžan o morebitnem nedovoljenem dostopu ali uporabi svojega uporabniškega računa in o kakršnikoli drugi zlorabi njegovega uporabniškega računa takoj obvestiti Zavod Filmoteka.

10.3. Uporabnikom ogleda avdiovizualnih del ni dovoljeno prenesti ali sneti avdiovizualnih del (downloading) s portala BSF, niti jim ni dovoljeno reproduciranje, snemanje ali fotografiranje avdiovizualnih del, ki si jih ogleda ali izposodi prek portala BSF in distribuiranje ali kakršnakoli druga oblika deljenja posnetkov ali fotografij ali datotek, ki vsebujejo ta avdiovizualna dela.

10.4. V primeru, da Uporabnik ravna v nasprotju s posebnimi pogoji ogleda in izposoje avdiovizualnih del, splošnimi pogoji uporabe spletnega portala BSF in drugimi splošnimi predpisi (zlasti predpisi o avtorski in sorodnih pravicah) in prepovedmi (zlasti prepovedjo javne priobčitve in prenosa avdiovizualnih del), lahko Zavod Filmoteka Uporabniku začasno ali trajno onemogoči dostop do ogleda ali izposoje avdiovizualnih del ali mu ukine uporabniški račun in prepreči nadaljnje škodljivo ravnanje.

11.KRŠITVE IN ZLORABE

11.1. Avdiovizualna dela, ki so na voljo Uporabnikom za ogled ali izposojo, so varovana z avtorskimi, sorodnimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o industrijski lastnini in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske Unije. Kakršnakoli uporaba avdiovizualnih del, ki ni izrecno dovoljena z zakonom, s temi pogoji uporabe, s splošnimi pogoji uporabe portala BSF ali z drugo jasno vidno oznako, šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

11.2. Zavod Filmoteka je dolžan zagotavljati zakonito uporabo avdiovizualnih del, ki so dostopna prek portala BSF, zato lahko v primeru zaznanih kršitev pogojev uporabe ali kakršnihkoli zlorab uporabniškega računa ukrepa tako, da Uporabniku onemogoči dostop ali mu prepreči nadaljnjo uporabo ogleda ali izposoje avdiovizualnih del.

11.3. Zavod Filmoteka je zavezan visokim standardom zagotavljanja varovanja osebnih podatkov in bo v primeru zaznave uporabniških računov z žaljivimi izrazi ali nepopolnimi, lažnimi ali zavajajočimi podatki Uporabniku tak račun blokiral in/ali izbrisal brez predhodnega opozorila.

12.PRIDRŽANE PRAVICE IN SPREMEMBE STORITEV

12.1. Zavod Filmoteka vse storitve ogleda avdiovizualnih del in izposoje avdiovizualnih del zagotavlja v sodelovanju z imetniki pravic, pod pogoji in v skladu z zahtevami, ki jih določijo imetniki pravic, distributerji, financerji ali drugi podporniki in pogodbeni partnerji.

12.2. Zavod Filmoteka ne more zagotoviti, da bodo vsa avdiovizualna dela, ki so Uporabniku na voljo na portalu BSF, dostopna pod enakimi pogoji. Cena za ogled in izposojo avdiovizualnih del bo jasno označena na spletni strani BSF, če bo to tehnično izvedljivo, tudi ob vsakem posameznem avdiovizualnem delu.

12.3. Zavod Filmoteka si zato pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ponujene storitve ali del njih, da spremeni, prilagodi ali uskladi z zahtevami imetnikov pravic objavljena avdiovizualna dela, ki so na voljo za ogled in izposojo ali da v celoti ukine zagotavljanje storitev prek portala BSF. V takih primerih bodo Uporabniki pravočasno obveščeni z objavo na portalu BSF

12.4. V primeru ukinitve katerekoli od plačljivih storitev bo Zavod Filmoteka Uporabnikom obračunal morebitna vnaprej plačana nadomestila za neizkoriščen del storitev in jim pripadajoči del nadomestil vrnil.

13.OMEJITEV ODGOVORNOSTI

13.1. Zavod Filmoteka si prizadeva, da bi storitve ogleda in izposoje avdiovizualnih del prek portala BSF delovale nemoteno, vendar ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala Uporabnikom kot posledica rednega tehničnega vzdrževanja ali zaradi začasnih napak ali motenj v delovanju storitev. Zavod Filmoteka si bo prizadeval vse napake odpraviti v najkrajšem možnem času in bo o morebitnih večjih tehničnih težavah ali načrtovanih tehničnih pregledih pravočasno obveščal Uporabnike.

13.2. Zavod Filmoteka ne odgovarja za motnje, nedelovanje ali nemožnost uporabe storitev ogleda in izposoje avdiovizualnih del, ki jih povzročijo tretje osebe (npr. nedelovanje dostopa do internetnih storitev, storitev drugih ponudnikov, … ) ali ki nastanejo zaradi pojava okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti ali preprečiti kot so daljši izpadi ali pomanjkanje električne energije ali drugih energentov, požari, poplave, potresi in druge naravne nesreče in pojavi, epidemije, karantene ali podobne prepovedi ali omejitve delovanja, eksplozije, stavke, ukazi in prepovedi ali druge odločitve državnih organov, odredbe sodišč, vojne, nemiri in drugi neredi ipd. (višja sila).

13.3. Zavod Filmoteka ne odgovarja za vsebino ali stališča avtorjev avdiovizualnih del, ki jih izbere Uporabnik za ogled ali izposojo, saj vsa avdiovizualna dela na voljo v izvirni verziji, kakršno dobi Zavod Filmoteka od imetnikov pravic. Zavod Filmoteka nima možnosti uredniškega poseganja ali drugačnih intervencij v avdiovizualna dela, ki so predmet ogleda ali izposoje prek portala BSF. Kadar bo to potrebno glede na predpise o avdiovizualnih medijskih storitvah, bodo avdiovizualna dela, ki bodo na voljo za ogled ali izposojo ustrezno označena..

13.4. Zavod Filmoteka ne odgovarja za škodo, ki nastane Uporabniku v primeru, če bi imetniki pravic zahtevali odstranitev ali omejitev dostopa do avdiovizualnega dela, ki je uvrščeno v katalog plačljivih ogledov in izposoj na portalu BSF ali če bi tako odstranitev ali omejitev dostopa zahtevalo pristojno sodišče ali drug državni organ.

13.5. Zavod Filmoteka na svojih spletnih straneh lahko zagotavlja ali navaja povezave na spletne strani tretjih oseb, vendar le z namenom zagotavljanja informacij ali referenc za Uporabnike. Zavod Filmoteka v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino spletnih strani tretjih oseb ali za njihove storitve.

13.6. Najvišji znesek odškodnine, za škodo, ki nastane Uporabniku zaradi napak ali omejitev pri dostopanju do ogledov avdiovizualnih del in za katero odgovarja Zavod Filmoteka, v nobenem primeru ne more presegati seštevka zneskov vseh plačanih nadomestil, ki jih je Uporabnik plačal za plačljive oglede avdiovizualnih del v enem koledarskem letu oziroma zneska 300,00 EUR.

13.7. V primeru škode, ki bi nastala Uporabniku zaradi napak ali omejitev pri izposoji avdiovizualnih del in za katero bi odgovarjal Zavod Filmoteka, najvišji znesek odškodnine ne more presegati desetkratnika letne članarine, ki jo Uporabnik plača knjižnici.

14.PRITOŽBENI POSTOPEK

14.1. Uporabnik lahko v primerih, ko storitve ogleda ali izposoje avdiovizualnih del, ki jih zagotavlja Zavod Filmoteka prek portala BSF, niso ustrezne glede na objavljeno ponudbo ali če storitve Uporabniku niso bile dostopne v predvidenem času ali so delovale omejeno ali niso delovale, vloži pritožbo v roku 8 dni od dne, ko se je napaka, pomanjkljivosti ali motnja v delovanju pojavila oziroma v roku 8 dni od dne, ko jo je Uporabnik lahko zaznal.

14.2. Pritožba mora biti podana v pisni obliki in mora vsebovati natančen opis napake, pomanjkljivosti ali motnje ter specifikacijo Uporabnikovega sistema in internetnega dostopa v času napake (uporabniško ime, datum in ura napake, tip naprave, preko katere je Uporabnik dostopal, ko se je pojavila napaka (proizvajalec, model), operacijski sistem in številka različice, brskalnik in številka različice, nominalna hitrost internetnega priključka preko katerega je Uporabnik želel dostopati, točno uro in datum napake, tehnologijo dostopa (wifi/LTE/kabel..itd.), tip dostopa (javni/zasebni) in poslana na naslov: podpora@bsf.si.

14.3. Zavod Filmoteka bo o pritožbah Uporabnikov odločil v roku 30 dni od prejetja obrazložene pritožbe.

14.4. V postopku odločanja o pritožbi mora Uporabnik Zavodu Filmoteka omogočiti vpogled v njegov uporabniški račun in zgodovino postopkov in ukrepov in mu dati na voljo vse informacije, potrebne za odločanje o pritožbi. V primeru, ko Uporabnik ne omogoči dostopa do navedenih informacij, lahko Zavod Filmoteka pritožbo zavrne.

15.VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST SODIŠČA

15.1. Za presojo splošnih in posebnih pogojev uporabe portala BSF, posebnih pogojev za ogled in izposojo avdiovizualnih del in kakršnikoli sporov, do katerih bi prišlo med Uporabniki portala BSF in Zavodom Filmoteka se uporabljajo veljavni predpisi Republike Slovenije.

15.2. Zavod Filmoteka si bo prizadeval vse morebitne spore z Uporabniki rešiti po mirni poti. Če takega spora ne bo mogoče rešiti v razumnem času, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.