SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA »BAZA SLOVENSKIH FILMOV«

UVOD

Ti splošni pogoji veljajo za spletni portal »Baza slovenskih filmov«, ki je dostopen na naslovu https://bsf.si (v nadaljevanju: BSF) ter za vse posamezne dele tega portala, kot so razdelki, podstrani in drugo, razen če je pri posamezni vsebini izrecno določeno drugače. Upravitelj te spletne strani je Zavod Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture, Veselova 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod Filmoteka). Z uporabo spletnega portala BSF (t.j. z brskanjem, odpiranjem povezav, branjem vsebin, ipd.) se šteje, da uporabniki soglašajo s temi pogoji uporabe. Zavod Filmoteka si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli spremeni tako, da spremenjeno različico objavi na spletnem portalu BSF in objavi obvestilo o spremembi. Spremembe splošnih pogojev od dne objave obvestila o spremembi zavezujejo vse uporabnike portala.

SPLETNI PORTAL BSF

BSF je nekomercialni in neprofitni izobraževalno-raziskovalni projekt, namenjen elektronskemu dostopanju do celovitega pregleda in arhiva slovenske filmske produkcije in filmske produkcije, pri kateri so sodelovali slovenski filmski ustvarjalci, vkjučno z besedili, fotografijami, avdiovizualnimi deli in drugimi vsebinami, ki so dostopne na spletnem mestu https://bsf.si.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebine spletnega portala BSF in vsebine posamezne spletne strani tega portala so lahko varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Ur. l. RS, št. 21/95 in spr.) ali kot drugi predmeti varstva s pravicami intelektualne lastnine.

Logotipi in drugi identifikacijski znaki, ki so objavljeni na spletnem portalu BSF, so lahko varovani kot blagovne oziroma storitvene znamke v skladu z Zakonom o industrijski lastnini – ZIL-1 (Ur. l. RS, št. 51/06 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Kakršnakoli uporaba teh znakov brez izrecnega pisnega soglasja njihovih imetnikov lahko pomeni kršitev izključnih pravic intelektualne lastnine.

Zavod Filmoteka si v največji možni meri prizadeva za spoštovanje avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine in zato ob vsakršni objavi navaja vir in avtorstvo dela oziroma imetništvo pravic, če je to navedeno v viru, iz katerega se črpajo vsebine objav. Vsebine, na katerih so avtorske pravice že potekle in so v prosti uporabi, so na portalu BSF izrecno označene.

Žal nam kljub skrbnim prizadevanjem ni uspelo najti vseh avtorjev oz. imetnikov pravic, zato morebitne imetnike pravic na objavljenih delih vljudno prosimo, da se nam zglasijo na naslovu info@filmoteka.net, da bomo lahko ustrezno uredili prenos avtorskih pravic za uporabo njihovega dela na portalu BSF. Prav tako nas na istem naslovu obvestite, če opazite, da je posamezna navedba avtorstva ali vira pomanjkljiva ali nepravilna.

UPORABNIKI

Uporabniki so vse fizične ali pravne osebe, ki dostopajo do vsebin, objavljenih na portalu BSF. Do vseh objavljenih vsebin lahko uporabniki dostopajo brezplačno in jih lahko uporabljajo tako, da si jih ogledujejo, jih natisnejo ali si jih na kakršenkoli način naložijo na svoj osebni računalnik, pod pogojem, da gre izključno za zasebno in nekomercialno uporabo.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja Zavoda Filmoteka oziroma drugih imetnikov avtorskih, izvajalskih ali drugih pravic je prepovedana kakršnakoli drugačna uporaba vsebin, ki so objavljene oziroma drugače dane na voljo javnosti na portalu https://bsf.si ali na posamezni spletni (pod)strani tega portala. Uporabnikom spletnega portala https://bsf.si ni dovoljeno nikakršno javno reproduciranje, javno distribuiranje, javno prenašanje, javno predvajanje, javno prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del ali drugih varovanih vsebin, objavljenih na tem portalu. Prav tako ni dovoljena uporaba teh vsebin z namenom oglaševanja ali doseganja kakršnekoli druge neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Uporabniki so pred vsako vrsto uporabe, ki ni izključno zasebna in nekomercialna, dolžni sami preveriti, ali je tovrstna uporaba dovoljena in pod kakšnimi pogoji (npr. uporaba za namene doseganja gospodarske koristi, javno reproduciranje, javno distribuiranje, javno prikazovanje, ipd.). Uporabniki morajo vselej predhodno preveriti vsebino oznak o avtorski in drugih pravicah (kot so npr. avtorskim sorodne pravice, pravice zasebnosti ali osebnostne pravice) ter si zagotoviti dodatna pojasnila oz. vsa potrebna dovoljenja avtorjev ali drugih imetnikov pravic za uporabo vsebin, ki so varovane z avtorskimi, sorodnimi ali drugimi pravicami. Zavod Filmoteka ne odgovarja za morebitne pomanjkljive ali nepravilne podatke o avtorjih ali imetnikih avtorskih in drugih pravic, ki so navedeni v virih, iz katerih portal BSF črpa vsebine ali informacije.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zavod Filmoteka si kot upravljavec portala BSF prizadeva, da bi bile informacije, ki so objavljene ali kako drugače dostopne na spletnem portalu, točne, ažurne in redno posodobljene. Zavod Filmoteka ne odgovarja za verodostojnost, pravilnost ali preverjenost podatkov in katerihkoli drugih vsebin, do katerih lahko dostopajo uporabniki prek portala BSF. Ker so na portalu objavljene tudi povezave na spletne strani tretjih oseb, na katere Zavod Filmoteka nima vpliva ali nadzora, Zavod Filmoteka ne odgovarja za delovanje teh strani ali točnost in ažurnost tam objavljenih vsebin.

Zavod Filmoteka si prizadeva, da bi portal BSF deloval nemoteno in da bi bila zagotovljena čim večja razpoložljivost in dostopnost portala, vendar ne odgovarja za morebitno zamudo pri ažuriranju objavljenih vsebin. Zavod Filmoteka prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabnikom kot posledica rednega tehničnega vzdrževanja, npr. zaradi začasnih napak v delovanju portala ali v primeru, da bi bila njegova uporaba začasno onemogočena. Zavod Filmoteka si bo prizadeval vse napake odpraviti v najkrajšem možnem času.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zavod Filmoteka zagotavlja varovanje vseh osebnih podatkov v skladu z zahtevami veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Zavod Filmoteka na podlagi dovoljenja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije na portalu BSF obdeluje osebne in druge podatke o filmskih ustvarjalcih in izvajalcih, ki so javno dostopni in ki jih zbira iz različnih virov, in sicer gre za naslednje osebne podatke: ime, priimek, vzdevek in fotografije igralcev, režiserjev, montažerjev in drugih filmskih ustvarjalcev ter z njimi povezanih oseb. Te podatke Zavod Filmoteka obdeluje za namen vzpostavitve celovite baze in arhiva slovenske filmske produkcije in filmske produkcije, pri kateri so sodelovali slovenski filmski ustvarjalci in na ta način v dogovoru s Slovenskim filmskim centrom (SFC) zagotavlja katalogiziranje, statistično obdelavo, obveščanje širše javnosti, arhiviranje, raziskovanje in izobraževanje ter promocijo filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Zavod Filmoteka poleg tega obdeluje tudi osebne podatke uporabnikov portala, ki jih vsak uporabnik prostovoljno vnese v spletni obrazec na spletni strani https://bsf.si in pri tem poda svojo izrecno privolitev za obdelavo podatkov. S tem uporabnik Zavodu Filmoteka dovoljuje, da hrani in obdeluje njegove osebne podatke ter da mu na navedeni e-naslov občasno ali redno pošilja obvestila in e-novice. Zavod Filmoteka bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo, za posredovanje odgovorov na njihova vprašanja in za obveščanje o izvedenih spremembah v povezavi z željami oz. vprašanji uporabnikov, za občasno pošiljanje elektronskih sporočil nekomercialne narave, z novostmi na spletnem mestu BSF ter za statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta, pri čemer bodo statistični podatki oz. podatki analitike spletnih strani vselej anonimizirani.

Uporabnik, ki Zavodu Filmoteka posreduje svoje osebne podatke prek spletnega obrazca, soglaša in dovoljuje Zavodu Filmoteka, da uporablja elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na spletnem mestu BSF. Uporabnik je tudi seznanjen, da se od elektronskih obvestil lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom tako, da v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da Zavod Filmoteka podatke, ki jih je uporabnik posredoval prek kontaktnega obrazca, hrani, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko Zavod Filmoteka hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov Zavod Filmoteka uporablja vsa potrebna tehnološka in organizacijska sredstva (kot so zlasti fizično in programsko varovanje prostorov in informacijske opreme, redno posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme ter nadzorovan sistem uporabniških imen in gesel), s katerimi preprečuje nepooblaščen dostop, uporabo, uničenje, spremembo, javno objavo ali drugo nedovoljeno obdelavo osebnih podatkov ter zagotavlja ustrezno varstvo pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

Zavod Filmoteka bo obdeloval osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja; če so bili podatki pridobljeni na podlagi privolitve pa za namen, za katerega je bila privolitev dana, do preklica. Zavod Filmoteka osebnih podatkov, ki jih je pridobila, v nobenem primeru ne bo posredovala tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico svoje soglasje kadarkoli preklicati oz. ima pravico svoje osebne podatke pregledati, popraviti, prenesti, izbrisati ali zahtevati, da se obdelava njihovih podatkov omeji. Posameznik lahko navedene pravice kadarkoli uveljavlja pri osebi, pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po e-pošti na naslovu info@filmoteka.net ali pisno na naslovu: Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture, Veselova 13, 1000 Ljubljana, kamor se lahko posameznik obrne tudi za pridobitev več informacij o samem varstvu in obdelovanju osebnih podatkov.

PIŠKOTKI

Zavod Filmoteka na spletnem mestu https://bsf.si uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo, s katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta se podatki, zbrani in pridobljeni s pomočjo piškotka ob prejšnjem obisku, lahko preberejo. Piškotki na spletnem mestu ne omogočajo identifikacije posameznika in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katerega konkretnega uporabnika gre. S pomočjo piškotkov Zavod Filmoteka pridobi informacije o načinu uporabe spletnega mesta, predvsem o pogostosti obiskovanja spletnega mesta, o najbolj branih vsebinah, o povprečnem času obiska, ipd. (spletna analitika, piškotki za analitiko so anonimizirani). Podatki o posameznih piškotkih, upravljavcu podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in trajanju piškotkov so navedeni v nadaljevanju:

S podajo soglasja za namestitev piškotkov se uporabnik strinja s shranjevanjem piškotkov in dostopom do piškotkov (oz. podatkov, pridobljenih s piškotki), ki so že shranjeni v uporabnikovi napravi. Uporabnik lahko o tem, ali in katere piškotke lahko upravljavci oziroma ponudniki namestijo na njegovo opremo, odloči tudi z ustreznimi nastavitvami v svojem spletnem brskalniku (“do not track request”).