Gottfried von Einem

Gottfried von Einem je avtor glasbe, ki je sodeloval pri Rondo o zlatem teletu (1971).

glasba (1)