Slavko Grum

Slavko Grum is a based on the book by, who worked on Sabajev (1992), Dogodek v mestu Gogi (1966) and Josipina (1974).

Writing (3)

based on the book by
based on the book by
based on the book by
(igra: Dogodek v mestu Gogi)